ติดต่อเรา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 
เอกสารโปรแกรม Thai Acs Registry


โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไป" (Save Thais from Heart Diseases) ปีงบประมาณ 2560

คู่มือการใช้งาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Thai ACS Registry

แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม

Data Dictionary

Guidelines (25-06-2561)

การบริหารจัดการข้อมูล (25-06-2561)

การบริหารข้อมูล ACS เขต ๗

การวิเคราะห์ข้อมูล excel


ข้อมูลเก่า

ขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลดำเนินงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2560


เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือขออนุมัติจากกรมการแพทย์

หนังสือเชิญจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการฯ

แบบตอบรับการประชุมขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลดำเนินงาน วันที่ 19 สิงหาคม 2559


เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือขออนุมัติจากกรมการแพทย์

หนังสือเชิญจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับการประชุมอบรมบริหารจัดการข้อมูลในโครงการ วันที่ 23-24 มีนาคม 2558 เวลา 8.30-16.30


ณ ห้องเฉลิมฉัตรบารมี อาคาร 7 ชั้น 10 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือเชิญอบรมขอเชิญประชุมมอบนโยบายและอบรมวิชาการ 12 กุมภาพันธ์ 2558


เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

หนังสือเชิญจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการอบรม

หนังสืออนุมัติ

เอกสารการบรรยาย

- คำกล่าวรายงาน
- Cardiovascular diseases
- Warfarin Guideline
- Cardiac Rehabilitation in Heart Failure
- Drug Interaction with Warfarin
- Heart failure clinic
- คลินิกหัวใจเข้มแข็ง
- Warfarin Clinic & Warfarin Network
- ตัวชี้วัด ปี 2558
- การบริหารระบบข้อมูลด้วย UCHA
- คลินิกหัวใจล้มเหลว
- การพัฒนาระบบให้บริการ Warfarin Clinicขอเชิญประชุมวิชาการและสรุปผลดำเนินงาน วันที่ 7 สิงหาคม 2557


เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์

หนังสือขออนุมัติจากปลัดกรมการแพทย์

หนังสือเชิญจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

กำหนดการประชุม

แบบตอบรับการประชุม

คำชี้แจงเพิ่มเติม
1. ในวันประชุม 7 สค. 57 เจ้าหน้าที่การเงินจะจ่ายเงินสดค่าคีย์ข้อมูล ตามจำนวน case ที่โรงพยาบาลของท่านส่งมา ซึ่งได้ผ่านการ Approve เรียบร้อยแล้ว
2. ขอให้แพทย์หรือพยาบาลผู้รับผิดชอบโครงการฯ ๑ ท่าน ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน มารับเงินที่หน้าห้องประชุม
3. ขอให้ส่งรายชื่อเข้าประชุม ตามวันที่กำหนดไว้คือภายในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น หากพ้นกำหนด จะไม่รับเพิ่มและขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนหน้างานเพื่อความเป็นระเบียบ และความสะดวกของผู้เข้าประชุมขอความร่วมมือส่งรายงานผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ACS (Acute Coronary Syndrome)


หนังสือขอความร่วมมือส่งข้อมูล

รายละเอียด

ACS Case Report Formขอเชิญอบรมบริหารจัดการข้อมูล 17 กรกฎาคม 2557


เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรม อาคาร 8 ชั้น 4 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือเชิญจากอธิบดีกรมการแพทย์

กำหนดการอบรม

แบบตอบรับการอบรมขอเชิญอบรมบริหารจัดการข้อมูล 21 พฤษภาคม 2557 และ 4 มิถุนายน 2557


เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องอบรม อาคาร 8 ชั้น 4 สถาบันโรคทรวงอก

หนังสือเชิญจากอธิบดีกรมการแพทย์

กำหนดการอบรม

แบบตอบรับการอบรม

คำชี้แจงเพิ่มเติมสรุปการอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557


เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

เอกสารการบรรยาย

- วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย - แพทย์หญิงสุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก
- การบริหารจัดการข้อมูล โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย - นายแพทย์ทวีทอง กออนันตกูล
- Service Plan & ตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดหัวใจ - นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี
- ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรคหลอดเลือดหัวใจภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 - คุณกนกพร แจ่มสมบูรณ์
- Medications in ACS : changes of treatments you should know - นายแพทย์บุญจง แซ่จึง
- Secondary Prevention of Coronary Heart Disease - แพทย์หญิงสมรรัตน์ รอดประเสริฐ
- Cardiac Rehabilitation - แพทย์หญิงฉัตรชนก รุ่งรัตน์มณีมาศ
- การดูแลผู้ป่วย ACS แบบต่อเนื่อง - คุณกฤษดา จวนวันเพ็ญ
- การดูแลผู้ป่วย ACS แบบต่อเนื่อง - สถาบันโรคทรวงอก

ประมวลภาพอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ขอเชิญอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557


เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

รายละเอียดโครงการ

หนังสือขออนุมัติจากปลัดกรมการแพทย์

กำหนดการประชุมวิชาการ

แบบตอบรับการอบรม

ใบจองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์