แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet : 2023-11-15

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet : 2023-11-15

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Tiotropium bromide 18 mcg. Capsule : 2023-11-14

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin 10 mg. Tablet : 2023-11-14

ยา Human Albumin 20% TRCS 50 ml พร้อม IV Set : 2023-11-03

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ และอิเลคโทรไลท์ในเลือด จำนวน 18,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-01

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin 10 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Tiotropium bromide 18 mcg. Capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Bisoprolol Fumarate 2.5 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-01

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pipercillin sodium 4 g. and Tazobactam sodium 500 mg. for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-30

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 1.Umeclidinium/Vilanterol Ellipta62.5/25Mcg 30 Dose 2.Fluticasone furoate/Umeclidinium/Vilanterol Ellipta 100/62.5/25 Mcg 30 dose 3.Fluticasone furoate 27.5mcg/120Dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-30

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 1.Ipratropium bromide 21ug/puffและFenoterol Hydrobromide 50ug/puff MDI200puffs 2.Tiotropium 2.5 mcg and Olodaterol 2.5 mcg Inhalation solution ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-30

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์น้ำยาล้างไตสำเร็จรูป ชนิดไบคาบอเนต(Dialysis Solution with Bicarbonate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-29

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ และอิเลคโทรไลท์ในเลือด จำนวน 18,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-12-01

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin 10 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Tiotropium bromide 18 mcg. Capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-11-27

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ยี่ห้อ GETINGE หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๑/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-30

ซื้อซื้อยา Meropenem 1 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-27

ซื้อไหมเย็บแผล Prolene 7/0 EP8704SLH (9.3mm) จำนวน 17 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-27

จ้างตัดชุดปฏิบัติงานภายในห้องหัตถการ จำนวน 102 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-23

ซื้อUltrasound Gel (2,000 ม.ล.) จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-22

ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต จำนวน 550 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-15

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 420,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-09-13

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร พร้อมสาย จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-28

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Olmesartan 20 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-08-28

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างห้องปฏิบัติการภายนอกสำหรับส่งงานบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-12-01

ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบบริหารพลังงานของสถาบัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-10

ซื้อกระดาษ Sale Slip สำหรับเครื่อง EDC จำนวน ๕,๔๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-09

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center อาคาร 5 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-08

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 203 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-11-07

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415