ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
*
ข้อมูลการทำงาน * เริ่มจากการทำงานปัจจุบัน
ตำแหน่งงาน : สถานที่ :
ตั้งแต่ : จนถึง :
รายละเอียดการทำงาน :
สารเคมีที่คิดว่าสัมผัสระหว่างทำงาน :
Isocyanate Glutarhadehyde Formaidehyde
Wheat Silica Asbestos
Glu Wood Dusts Organic Substances
Others
เพิ่มข้อมูล  ลบข้อมูล
ข้อมูลอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย * เริ่มจากการเจ็บป่วยปัจจุบัน
ปี :
รายละเอียดการเจ็บป่วย :

เพิ่มข้อมูล   ลบข้อมูล
ข้อมูลโรคประจำตัว * เริ่มจากโรคประจำตัวปัจจุบัน
ปี :
รายละเอียดโรคประจำตัว :

เพิ่มข้อมูล  ลบข้อมูล
ข้อมูลการรักษาโรคปอดจากการประกอบอาชีพ * เริ่มจากการรักษาปัจจุบัน
ปี :
รายละเอียดการได้รับการรักษา :
เช่น ยา, กายภาพ

เพิ่มข้อมูล   ลบข้อมูล
สงสัยโรค
Occupational Asthma
Silicosis, Pheumoconiosis
Asbestos - Related Diseases
Others