วารสารสถาบันโรคทรวงอก

ปี 2555

ประชุมวิชาการ 70 ปีสถาบันโรคทรวงอกปี 2553

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายนปี 2552

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822