• การตรวจวินิจฉัยรักษาโรคหัวใจ
  • การตรวจวินิจฉัยรักษาโรคปอด
  • การผ่าตัดรักษา
  • การตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
  • งานธนาคารเลือด
  • งานพยาธิคลินิก
  • งานจุลชีววิทยา
  • งานพยาธิกายวิภาค
  • การตรวจทางรังสีวิทยา

การตรวจวินิจฉัยรักษาโรคหัวใจ
Electrocardiogram (ECG) 200.- นอกเวลา+DF 100
Holter 2,000.-
ABI วัดสภาพหลอดเลือดส่วนปลาย 600.- นอกเวลา+DF 100
Exercise Stress Test (EST) 1,500.- นอกเวลา+DF 700
Tilt Table Test (TTT) 2,000.- ไม่รวมยาที่ใช้ทำ
Echo Color - Doppler 2,000.- นอกเวลา+DF 700
Transesophageal Echo 2,000.-
Dobutamine Echo 4,000.- ไม่รวมยาที่ใช้ทำ
Echo 3D 3,000.-
Check Pace Maker 300.-
Pace Maker 18,000 – 436,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
Electrophysio Study (EPS) + Radiofrequency Ablation (RFA) 66,000 – 230,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
Amplatzer ASD 128,000 – 185,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
Percutaneous Balloon Mitral Valvoloplasty (PBMV) 76,000 – 139,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
Coronary Artery Angiography (CAG) 14,000 – 52,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
Percutaneous Coronary Intervention (PCI) ไม่รวมค่า Stent 43,000 – 275,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
- Drug Eluting Stent (DES) 45,000.- / เส้น
- Non Drug Stent (BMS) 35,000.- / เส้น

การตรวจวินิจฉัยรักษาโรคปอด
Fiberoptic Bronchoscope (FOB)
- ไม่ตัดชิ้นเนื้อ 1,800.-
- ตัดชิ้นเนื้อ 1,900.-
Pulmonary Function Test (PFT)
- ตรวจการหายใจระบบมาตรฐาน 300.-
- ใช้ยาพ่นขยายหลอดลม 400.-
- ใช้ก๊าซ 1,000.-

การผ่าตัดรักษา
ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) 124,000 – 503,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
ผ่าตัดลิ้นหัวใจ (Valve Repair)
- 1 ลิ้น 126,000 – 293,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
- มากกว่า 1 ลิ้น 139,000 – 553,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) + ผ่าตัดลิ้นหัวใจ (Valve Repair) 160,000 – 630,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเอออร์ต้าโป่งพอง (Aneurysmectomy) 110,000 – 768,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ
ผ่าตัดปอด (Lung Surgery) 37,000 – 365,000.- ค่ารักษาโดยประมาณ

การตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
MRI Brain 8,000.-
MRI Brain + MRA 11,000.-
MRI Brain + CSF flow 11,000.-
MRA Carotid 12,000.-
MRI Chest 8,000.-
MRV Chest 12,000.-
MRA Pulmonary 12,000.-
MRI Mediastinum 4,000.-
MRI Heart Function / Viability 8,000.-
MRI Heart + perfusion 12,000.-
MRI Heart CgHD / Cine 12,000.-
MRA Heart 12,000.-
MRA Aorta 12,000.-
Using Gd contrast medium (15 ml.) 2,500.-

การตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด (งานธนาคารเลือด)
PT (Prothrombin Time) 60.-
PTT (Partial Thromboplastin Time) 70.-
Bleeding Time 60.-
Venous Clotting Time 40.-
Anti-HIV 140.-
HBsAg 130.-
HBsAb 100.-
Anti-HCV 200.-
ABO cell grouping 50.-
ABO serum grouping 50.-
Rh.(D) Typing 40.-
Cross-matching 150.-
Antibody screening 100.-
Direct Coomb's Test 100.-
Indirect Coomb's Test 100.-
ค่าบริการในส่วนของโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต (งานธนาคารเลือด)
Whole blood (NAT) 1,200.-
Packed red cell (NAT) 780.-
Leukocyte poor packed red cell (NAT) 850.-
Fresh frozen plasma (NAT) 670.-
Cryoprecipitate (NAT) 330.-
Cryo-remove plasma (NAT) 330.-
Platelet concentrate (NAT) 380.-
Leukocyte poor pooled platelet conc. (LPPC) (NAT) 4,500.-
Single donor platelet, close system (NAT) 7,500.-
Single donor red cell. (SDR) Filter. (NAT) 2,640.-
Leukocyte depleted packed red cell (LDPRC) (NAT) 1,950.-

การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (งานพยาธิคลินิก)
GLUCOSE 40.-
BUN 50.-
CREATININE 50.-
URIC ACID 60.-
SODIUM 40.-
POTASSIUM 40.-
CHLORIDE 40.-
TOTAL CO2 40.-
CALCIUM 50.-
PHOSPHORUS 55.-
MAGNESIUM 70.-
CHOLESTEROL 60.-
HDL-C 100.-
TRIGLYCERIDE 60.-
LDL-C 150.-
TOTAL PROTEIN 50.-
ALBUMIN 50.-
GLOBULIN 50.-
DIRECT BILIRUBIN 50.-
TOTAL BILIRUBIN 50.-
SGOT/AST 50.-
SGPT/ALT 50.-
ALKALINE PHOSPHATASE 50.-
LDH 60.-
CPK 90.-
CK-MB 120.-
KETONE 40.-
Pro BNP 1,500.-
Troponin T 400.-
T3 200.-
T4 180.-
FT4 200.-
FT3 200.-
TSH 200.-
CORTISOL 300.-
AFP 270.-
CEA 300.-
PSA [Total] 300.-
Pro Calcitonin 500.-
HbA1C 150.-
ADA 400.- จากนอกสถาบัน
การตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (งานพยาธิคลินิก)
CBC 90.-
Hct 30.-
Hb, Hct 90.-
Hct, Platelet count 90.-
ESR 40.-
Reticulocyte count 40.-
Eosinophil count 50.-
Inclusion body 30.-
Malaria 50.-
Microfilaria 50.-
D-Dimer 300.-
การตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา (งานพยาธิคลินิก)
ASO titer 110.-
Rheumatoid factor 80.-
Cryptococcus Ag 270.-
Melioidosis titer 80.-
การตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 1 (งานพยาธิคลินิก)
Urine examination 50.-
24 hr.Urine Creatinine 90.-
Creatinine Clearance 60.-
24 hr Urine Sodium 40.-
24 hr.Urine Potassium 40.-
Pregnancy test 70.-
Urine Morphine 140.-
Urine Amphetamine 150.-
Sp.gr[Urine] 20.-
Albumin[Urine] 20.-
Glucose[Urine] 20.-
Urine Creatinine[Random] 50.-
Urine Sodium[Random] 40.-
Urine Potassium [Random] 40.-
Stool examination 40.-
Occult blood 30.-
การตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 2 (งานพยาธิคลินิก)
CSF examination 60.-
Sugar[CSF] 40.-
Protein[CSF] 50.-
Chloride[CSF] 40.-
Indian ink preparation 55.-
Cryptococcus Ag[CSF] 270.-
Body fluid examination 60.-
Sp.gr 20.-
Protein 50.-
Sugar 40.-
LDH 60.-
ADA 200.-
CEA 300.-
Parasite 40.-
Albumin[PF] 50.-
รายการ Test ส่งตรวจนอกสถาบัน (งานพยาธิคลินิก)
ANA 300.-
Anti Neutrophil Cytoplasmic Ab.[ANCA] 700.-
Anti SM 400.-
Anti RNP 400.-
Anti-Cardiolipin [IgA&IgG&IgM] 600.-
Anti-Centromere 400.-
Anti-DNA(dsDNA) 200.-
Anti-Scl-70 400.-
Anti-Thrombin III 800.-
B1c [C3 complement] 350.-
CA 125 # 600.-
CA 15-3 # 700.-
CA 19-9 # 600.-
Carbamazepine 500.-
CD4 + Lymphocyte 500.-
CD4,CD8 and ratio 800.-
CH50 300.-
Chlamydia Pneumoniae IgG Ab. 800.-
Chlamydia Pneumoniae IgM Ab. 500.-
Clostidium Defficile Toxin 900.-
CMV IgG Ab. 400.-
CMV Viral load [Amplicor] 3,200.-
Dengue IgG Ab. 500.-
Dengue IgM Ab. 500.-
Dilantin [Phenytoin] 400.-
Ferritin 500.-
Fibrinogen 300.-
FSH 400.-
G6PD 200.-
Gamma GT 200.-
Gentamycin 450.-
HAV IgG Ab. 500.-
HAV IgM Ab. 500.-
HBc Ab Total 200.-
HBc IgM Ab. 500.-
H Be Ag. 400.-
H Be Ab. 400.-
H.Pylori IgG 400.-
H.Pylori IgM 400.-
HIV Viral load Assay [Amplicor] 2,800.-
Hemoglobin Typing 300.-
Insulin 600.-
Serum Iron & TIBC 400.-
Leptospira Ab IgG&IgM,Titer 500.-
Leptospira Ab,IgG,Titer 300.-
LH 400.-
Lipase 250.-
Microsomal Ab. 200.-
Mycoplasma.pneumoniae IgM Ab. 400.-
Osmolality [Serum] 300.-
Osmolality [Urine] 300.-
Protein electrophoresis 300.-
Parathyroid hormone-Intact 900.-
PCR for HIV-1-DNA , Qualitative 2,200.-
Protein C 1,500.-
Protein S 1,700.-
Rubella IgG 300.-
Rubella IgM 400.-
Scrub Typhus Ab.*** 700.- *** ติดต่อขอใบส่งตรวจ เพื่อกรอกรายละเอียด ของผู้ป่วยที่งาน พยาธิคลินิก ตึก 9 ชั้น 3
Thyroglobin Ab 200.-
Toxoplasma IgG 400.-
Toxoplasma IgM 400.-
Transferrin 500.-
Vancomycin 450.-
VMA (Urine) 400.-

การตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและเชื้อมัยโคแบคทีเรีย (งานจุลชีววิทยา)
AFB stain by fluorochrome method 60.-
Mycobacterial culture by conventional method 200.-
Mycobacterial culture & sensitivity test by Conventional method 400.-
Mycobacteria :Antimicrobial susceptibility test for NTM
by Conventional method
200.-
Mycobacterium tuberculosis Drug resistance by Molecular method 1,500.-
Identification of Mycobacterium by Molecular method 1,500.-
การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา (งานจุลชีววิทยา)
Gram stain by Hucker Modification method 65.-
Modified AFB by Kinyoun carbolfuchsin stain 70.-
.KOH preparation 60.-
Routine aerobic culture and sensitivity 200.-
Culture for fungus by conventional method 110.-
Hemoculture and sensitivity by Automated system 290.-
การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิคพิเศษ (งานจุลชีววิทยา)
Hemoculture and Sensitivity for Mycobacteria by Automated system ขวดละ 400.-
Identification of Mycobacteria by HPLC 300.-
Aspergillus Ab by Immunodiffusion 500.-

การตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา (งานพยาธิกายวิภาค)
Cell block 240.-
Cardio-Valve 1,000.-
Cardio-Mass 1,000.-
Cardio-Vessel 1,000.-
Cardio-Other 1,000.-
Lymph node-Biopsy 500.-
Lymph node-Radical 1,200.-
EBUS-TBNA 500.-
Mediastinum-Aspiration 240.-
Mediastinum-Biopsy 500.-
Mediastinum-Resection 1,000.-
Mediastinum-Others 1,000.-
Other organ system-S [OS01] 240.-
Other organ system-M [OS02] 200.-
Other organ system-L [OS03] 1,000.-
Resp-BBx 240.-
Resp-TBBx 240.-
Resp-Aspiration 240.-
Resp-Lung-Biopsy 1,000.-
Resp-Lung-Wedge 1,000.-
Resp-Lung-Segment 1,200.-
Resp-Lung-Lobectomy 1,200.-
Resp-Lung-Bilobectomy 1,200.-
Resp-Lung-Pneumonectomy 1,200.-
Resp-Lung-Pleuropneumonectomy 1,200.-
Resp-Lung-Sx RND 2,400.-
Resp-Others S [RS05] 240.-
Resp-Others M [RS051] 500.-
Resp-Others L [RS052] 1,000.-
SM-Pericardium-Biopsy 240.-
SM-Pericardium-Sx 1,000.-
SM-Pleura-Biopsy 240.-
SM-Pleura-Resection 1,000.-
SM-Pleura-Decortication 1,000.-
SM-Others S [SM031] 240.-
SM-Others M [SM032] 500.-
SM-Others L [SM033] 1,000.-
34-βE-12 350.-
AE1/AE3 300.-
AFP 290.-
ALK 400.-
Calretinin 390.-
CD10 430.-
CD117 560.-
CD15 300.-
CD1a 720.-
CD20 360.-
CD23 490.-
CD3 430.-
CD30 330.-
CD31 320.-
CD34 390.-
CD43 340.-
CD45 (LCA) 340.-
CD5 400.-
CD56 350.-
CD68 320.-
CD99 360.-
CDX-2 320.-
CEA 320.-
Chromogranin A 450.-
CK19 350.-
CK20 340.-
CK5/6 410.-
CK7 350.-
Cyclin D1 430.-
Desmin 340.-
EBV 250.-
EMA 280.-
Factor VIII R Ag 310.-
GCDFP 400.-
GFAP 330.-
HMB-45 360.-
IgA 280.-
IgD 280.-
IgG 280.-
IgM 250.-
Kappa 280.-
Lambda 300.-
Neurofilament 330.-
NSE 460.-
p63 450.-
PLAP 320.-
PSA 290.-
S-100 310.-
Smooth muscle actin 310.-
Surfactant protein A 450.-
Synaptophysin 360.-
TTF-1 400.-
Vimentin 360.-
WT-1 370.-
β-hCG 290.-
AFB 60.-
Alcian blue 60.-
Brown&Brenn 60.-
Elastic fiber 60.-
GMS 60.-
Mucin 60.-
PAS 60.-
PASD 60.-
Reticulin 60.-
บริการอื่นๆ (งานพยาธิกายวิภาค)
Slide recut (ขอยืมสไสด์) [OSC01] 100.-
Slide consultation cytology [OSC02] 1,000.-
Slide consultation Surgical Pathology [OSC03] 1,500.-
Slide Review –S [OSC051] 240.-
Slide Review –M [OSC052] 500.-
Slide Review –L [OSC053] 1,000.-
การตรวจให้คำปรึกษาระหว่างผ่าตัดและการตรวจชิ้นเนื้อแช่แข็งแบบเร่งด่วน (งานพยาธิกายวิภาค)
Frozen Section 1,160.-
การตรวจทางเซลล์วิทยา (งานพยาธิกายวิภาค)
Ascitic fluid 500.-
Bronchial-brushing 500.-
Bronchial-washing 500.-
Broncho-alveolar Count,Diff 60.-
Broncho-alveolar lavage 500.-
CSF 500.-
Fine Needle Aspiration (FNA) 500.-
Pericardial effusion 500.-
Pleural effusion 500.-
SPUTUM 500.-
Lab Other 500.-
การตรวจศพ (งานพยาธิกายวิภาค)
AUTOPSY (A01) 0.-
AUTOPSY (A02) 3,000.-

งานรังสีวินิจฉัย
ภาพถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป
- ฟิล์มขนาด น้อยกว่า 14X 14 (41001)
- ฟิล์มขนาด มากกว่าหรือเท่ากับ 14X 14 (41001)
130.- / ฟิล์ม
170.- / ฟิล์ม
ค่าบริการนอกเวลา 40.-
ค่าบริการนอกเวลา 40.-
Mobile (Portable) X-rays (41002) 300.- / ฟิล์ม -
Fluoroscopy
Fluoroscopic Observation (42001) 600.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 240.-
Barium swallowiing (42501) / Esophagogram (42502) 1,350.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 240.-
UGI (Upper GI) (42504) 1,400.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 240.-
UGI and small bowel series (Long GI) (42505) 1,700.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 300.-
Barium enema, single CM (42506) 1,750.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 300.-
Barium enema, double CM (42507) 2,300.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 300.-
IVP (42601) / Cystogram (4203) (1800) 1,950.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 240.-
US
US Upper (43501) / Lower abdomen (43501) /
Chest (43004) / KUB (43501)
650.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 240.-
US Whole abdomen (43502) 850.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 480.-
US Thyroid (43004) / Neck (43004) /
breast (43004) ส่วนละ
650.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 240.-
US Doppler DVT ส่วนละ (43005) 1,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
US groin ส่วนละ (43005) 1,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
US Carotid (45999) 1,500.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
US Renal artery ส่วนละ (43005) 2,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
US guide for biopsy or Tapping (no report) (43004) 300.- / ครั้ง ยังไม่เปิดให้บริการ
Mobile US (Portable) : additional cost (45999) 300.- / ครั้ง -
FNA under US (43910) 1,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
Biopsy under US guidance (43911) 2,300.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CT
CT Brain NC (44101) 3,100.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Brain with CM (44102) 4,600.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Pituitary gland 2 Planes (44111) 5,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Orbit (44210) 5,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Chest (44301) 5,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Chest include Liver (45999) 8,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 800.-
HRCT (High resolution CT) (44302) 4,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
Lung lowdose (45999) 4,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
HRCT + Lung lowdose (45999) 5,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Upper Abdomen (44501) 5,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Upper Abdomen (2 Phase) (44001) 6,800.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Lower Abdomen (44502) 5,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Whole Abdomen (44503) 9,500.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
Additional Multi Phase (44005) phase ละ 1,000.- / ครั้ง -
CT Spine (44140) 5,700.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Neck (44250) / Nasopharynx (44501) / 5,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
CT Larynx (44260) ส่วนละ 5,000.- / ครั้ง (ยังไม่เปิดให้บริการ)
CT Temporal Bone (44220) 5,000.- / ครั้ง (ยังไม่เปิดให้บริการ)
CTA Aorta (1 part) (44420) 9,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CTA for Plumonary Emboli (44311) 12,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CTA Whole aorta (44421) 12,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CTA Peripheral run – off (44011) 12,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 2,000.-
CTA Renal artery (45999) 9,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CTA Brain (44103) 12,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CTA Neck (44251) 12,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CTA Arm (44750) 12,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CTA Coronary (44402) 13,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 2,000.-
Calcium score (45999) 5,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
Screening Calcium score (45999) 3,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 500.-
Add post CABG (45999) 5,000.- / ครั้ง -
Add Stent CTA Coronary (45999) 2,000.- / ครั้ง -
CTA Heart (44402) 13,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 2,000.-
CT Study Asbestosis + ฉีดสี (45999) 6,000.- / ครั้ง -
CT Study Asbestosis non CM (45999) 3,500.- / ครั้ง -
FNA under CT (44910) 3,000.- / ครั้ง ค่าบริการนอกเวลา 1,000.-
CT Film (45999) 500.- / ครั้ง (ยังไม่เปิดให้บริการ)
ค่ายา
Using nonionic CM add 50 ML. (44901) 750.- / ครั้ง -


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822