๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ข้าพระพุทธเจ้า*    
ตำแหน่ง (ถ้ามี)     
หน่วยงาน (ถ้ามี)