การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
การจัดการความรู้การพยาบาลโรคหัวใจระบบออนไลน์

วัตถุประสงค์

ในประเทศไทย พบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประชากร ที่สำคัญมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมทั้งโรคหัวใจ มีทั้งภาวะฉุกเฉินและเรื้อรังที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นจึงต้องมีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลโรคหัวใจเป็นอย่างดี และต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความรู้ การพยาบาลโรคหัวใจในระบบออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกที่ทำให้พยาบาลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นได้ด้วย

องค์ความรู้การพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ ที่ท่านจะได้อ่านดังต่อไปนี้ เป็นหัวข้อองค์ความรู้ที่ศูนย์โรคหัวใจในเขต 4 เห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุด ที่ควรมีในระบบออนไลน์ จึงหวังว่าสิ่งที่ได้รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญนี้ จะทำให้ท่านผู้ที่เข้ามาอ่านทบทวนได้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ต่อไป

เข้าสู่การใช้งาน
ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822