แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน

รายละเอียดการตรวจ

1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉิน ด้านโรคปอดและโรคหัวใจ อายุ 12 ขึ้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้บริการช่องทางด่วนผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Fast Track MI)
3. ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย เฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ให้คำปรึกษาโรคหัวใจ (สายด่วน โรคหัวใจ โทร.1668)
5. ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคทั่วไป และอุบัติเหตุเบื้องต้นและนำส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ
6. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยไม่วิกฤตฉุกเฉิน ทางด้านโรคปอดและหัวใจ นอกเวลาราชการ
7. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง โรคหัวใจ (Mobile CCU)
8. ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ภาวะเกิดภัยพิบัติหรือสถานะการณ์ฉุกเฉิน


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415