ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ประจำปี 2559
4 สิงหาคม 2559 ช่วงเช้า4 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย5 สิงหาคม 2559 ช่วงเช้า5 สิงหาคม 2559 ช่วงบ่าย

การประชุมวิชาการกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ ประจำปี 2559 "Concise Cardiology 2016"- 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
- 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดการประชุมวิชาการกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ประจำปี 2558
27 สิงหาคม 255828 สิงหาคม 2558

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415