วิสัยทัศน์ พันธกิจ

" วิสัยทัศน์ "

" วิสัยทัศน์ " เป็นผู้นำการพัฒนาบริการทางการแพทย์และวิชาการด้านโรคหัวใจและปอด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมคุณค่า

" ค่านิยมร่วม "

C: CHANGE – ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
C: COMPETENCY – แข่งขันด้วยสมรรถนะ
I: INNOVATION – นวัตกรรมเด่นดี
T: TRUST – เป็นที่พึ่งประชาชน

" พันธกิจ "

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอก
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคทรวงอก
4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

" เป้าประสงค์ "

1. สถาบันมีความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและปอดในระดับนานาชาติ และเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการจัดบริการในระดับประเทศ
2. องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดบริการด้านโรคหัวใจและปอด
3. สนับสนุนการให้บริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพในการรักษาโรคหัวใจและปอด
4. พัฒนาสถาบันสู่ SMART Hospital แบบครบวงจ
5. องค์การมีการบริหารจัดการที่ดี

" แผนปฏิบัติราชการเรื่อง "

1. พัฒนาคุณภาพการบริการด้านโรคหัวใจและปอดให้เป็นเลิศในระดับนานาชาติ
2. ผลิตองค์ความรู้ บุคลากรทางการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการด้านโรคหัวใจและปอด
3. พัฒนาสร้างงานวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ (High Impact Research)
4. เสริมสร้างสมรรถนะเครือข่ายบริการของเขตบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานการให้บริการด้านโรคหัวใจและปอด
5. จัดบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Healthcare)
   5.1 ออกแบบระบบการให้บริการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม (Redesign Process)
   5.2 ปรับเปลี่ยนระบบเป็นดิจิทัล (Digital Transformation)
   5.3 พัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Human Resource Development) 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

" กลยุทธ์ "

1. พัฒนารูปแบบการรักษาทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและปอดให้เกิดผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดี
2. พัฒนามาตรฐานการแพทย์ด้านโรคหัวใจและปอดที่มีคุณภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร่วมและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการด้านการแพทย์
5. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านโรคหัวใจและปอดให้กับเขตบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานตามศักยภาพในแต่ละระดับ 7. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านโรคหัวใจและปอด ในระดับชาติ
8. การออกแบบ SMART Hospital
9. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ
10. พัฒนาบุคลากรดิจิทัล
11. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่พึงประสงค์
12. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้เอื้อต่อความปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน และการดำเนินงานที่มีคุณภาพ
13. พัฒนาระบบบริหารตามหลักจัดการภาครัฐแนวใหม่

" ข้อกำหนดจริยธรรมบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก "

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
8. ต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415