คู่มือการให้บริการ


การให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดให้นอนในโรงพยาบาล 

การให้บริการส่องกล้องตรวจหลอดลม 

การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด 

การให้บริการการเข้ารับบริการผู้ป่วยในห้องพิเศษ 

การให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็กแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) 

คลินิกศูนย์โรคการนอนหลับ 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

กลุ่มงานรังสีวิทยา 

คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทรวงอก 

ตรวจพิเศษหัวใจ (ECHO,EST,ECG,MRI) 

คลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 

คู่มือกระบวนการจัดทำหลักประกันสัญญา 

คู่มือการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

คู่มือขอประวัติการรักษาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับประกันชีวิต

กลุ่มงานเภสัชกรรม

คลินิกผู้ป่วยนอกโรคปอด

คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกวัณโรคปอด

บริการตรวจพิเศษส่องกล้องระบบการหายใจ

บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค

บริการงานกายภาพบำบัดและงานเวชกรรมฟื้นฟู

บริการงานจุลชีววิทยาติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415