Knowledge Management

ปี 2558

การพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ


ปี 2555

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ


ปี 2554

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยแรกรับ

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจในระยะวิกฤต

มาตรฐานการพยาบาลอายุรกรรมปอด


Fast track STEMI ปี 2554

Fast track STEMI

แนวทางการดูแลใน รพ.ให้ยาและสวนได้

แนวทางการดูแลใน รพ.ให้ยาและสวนไม่ได้

แนวทางการดูแลใน รพ.ให้ยาได้ แต่สวนไม่ได้


ปี 2553

Palliative Care

การดูแลผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ

การดูแลผู้ป่วยใส่สายระบายทรงวงอก

การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin

แนวทางการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลผูป่วยนอก

พัฒนาบริหารยาในหอผู้ป่วย

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415