การจัดการพลังงาน

ปี 2564

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาานด้านการจัดการพลังงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงาน64

คำสั่งแต่งตั้งสส พลังงาน64ถูกต้อง

2. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน64-65

มาตรการประหยัดพลังงาน-น้ำ64

มาตรการประหยัดพลังงานประหยัดน้ำประจำปี65

3. แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนกิจกรรมและอบรมการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมประกวดคำขวัญ ตราสัญลักษณ์พลังงาน

กิจกรรมปิดไฟบ่าย2ทุกวันศุกร์

กิจกรรมและอบรม1

กิจกรรมและอบรม2

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ2565 ทุกหน่วยงาน

อบรมสสพลังงาน วันที่ 28กุมภาพันธ์ และวันที่ 4 มีนาคม 2565

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน

คำสั่งผู้ตรวจประเมินพลังงาน64ที่823

5. ผลทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลทบทวน

ปี 2563

คณะกรรมการอำนวยการควบคุมและกำกับพลังงาน ปี 2563

สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2563

แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจัดการพลังงาน

นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415