หน่วยเอกซเรย์ และตรวจพิเศษทางรังสี

รายละเอียดการตรวจ

ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป และตรวจพิเศษทางรังสี ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ และเริ่มให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วย ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันทำการ แต่เพื่อลดการรอคอยของผู้ป่วยทางกลุ่มงานรังสีวิทยาเปิดให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วย ในช่วงเวลา 7.30 น. เป็นกรณีพิเศษ

ขั้นตอนการมารับบริการเอกซเรย์

ในเวลาราชการให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
ผู้ป่วยใหม่ : ติดต่อกรอกประวัติที่จุดคัดกรองแล้ว ผู้ป่วยนำเอกสารมายื่นให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่กลุ่มงานรังสีวิทยาห้องทำบัตรเบอร์ 100 เพื่อจะทำการลงทะเบียน และเรียนผู้ป่วยรับเอกสารเพื่อเข้ารับการเอกซเรย์และรับฟิล์มที่ห้อง 104
ผู้ป่วยเก่า : นำเอกสารใบสั่งเอกซเรย์ไปยื่นลงทะเบียน ที่ห้องเบอร์ 29-30 ที่แผนกเวชระเบียน แล้วนำใบสั่งเอกซเรย์มาติดต่อเอกซเรย์ที่ห้องทำบัตรเบอร์ 100 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องทำบัตรเบอร์ 100 ทำการลงทะเบียนและเรียกผู้ป่วยรับเอกสาร เพื่อเข้ารับการเอกซเรย์ เสร็จแล้วกลับมารอรับฟิล์มที่จุดรับฟิล์มเบอร์ 100
กรณีผู้ป่วยมีคิวนัดตรวจพิเศษทางรังสี และตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง : ผู้ป่วยต้องนำเอกสารบัตรนัด และบัตรประจำตัวของผู้ป่วย ไปยื่นลงทะเบียนที่แผนกเวชระเบียน เบอร์ 29-30 แล้วนำเอกสารบัตรคิวนัดตรวจพิเศษและบัตรประจำตัวของผู้ป่วยมายื่นติดต่อที่จุดนัดตรวจพิเศษ (ห้อง 105)

คลินิกนอกเวลาราชการ ให้บริการเวลา 16.00–20.00 น.
ผู้ป่วยใหม่ : ติติดต่อจุดบริการผู้ป่วยใหม่คลินิกนอกเวลาที่จุดบริการเบอร์ 12-13 แล้วนำเอกสารพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องทำบัตรผู้ป่วยห้องเบอร์ 100 ของกลุ่มงานรังสีวิทยา นั่งรอเรียกรับเอกสาร เข้ารับการเอกซเรย์ และรอรับฟิล์ม
ผู้ป่วยเก่า : จะต้องนำเอกสารใบสั่งเอกซเรย์และบัตรประจำตัวผู้ป่วยยื่นติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการที่แผนกเวชระเบียน แล้วนำเอกสารใบสั่งเอกซเรย์มายื่นลงทะเบียนที่ห้องทำบัตรเบอร์ 100 และนั่งรอเรียกรับเอกสารเข้ารับการเอกซเรย์ และรอรับฟิล์ม
กรณี ผู้ป่วยมีคิวนัดตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ : ต้องนำเอกสารบัตรนัด และบัตรประจำตัวของผู้ป่วยไปยื่นลงทะเบียนที่แผนกเวชระเบียน เบอร์ 29-30 แล้วนำเอกสารบัตรคิวนัดตรวจพิเศษและบัตรประจำตัวของผู้ป่วยมายื่นติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดนัดตรวจพิเศษ ห้อง 105 ของกลุ่มงานรังสีวิทยา

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
ในเวลาราชการให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ ให้บริการเวลา 16.00–20.00 น.ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415