วีดิทัศน์ "ความรู้เรื่องโรคหัวใจ ปอด และยา"

การเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อีโบล่า
การบริหารจัดการ Heart Failure Clinic
การบริหารจัดการ Warfarin Clinic
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
STEMI
โรคหัวใจ
เภสัชกรสาธิตการใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบต่าง ๆ

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415