ร่างTORยา Rosuvastatin 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (19/01/2022 09:21:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างประกวดราคาลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวที่ผ่านการรักษาเนื้อเยื่อทำให้กำจัดตัวเกาะแคลเซียมได้อย่างน้อย 2 จุด จำนวน 180 อัน ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (18/01/2022 03:25:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Nebivolol hydrochloride 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (17/01/2022 05:48:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Clopidogrel 75 mg. Tablet : เภสัชกรรม (17/01/2022 04:34:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ร่างTORยา Manidipine Hydrochloride 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (14/01/2022 08:14:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ร่าง TORยา Olmesartan 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (22/01/2021 07:46:27) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (23/08/2017 17:12:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Suction) จำนวน 10 เครื่อง : พัสดุ (23/08/2017 17:02:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สายสวนเพื่อการวินิจฉัยโรคหัวใจ จำนวน 3,000 เส้น : พัสดุ (22/08/2017 20:35:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศสอบราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ตำแหน่งเอออร์ติก จำนวน 30 ลูก : พัสดุ (21/08/2017 20:30:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : พัสดุ (30/12/2021 08:38:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด สำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดลิ้นหัวใจเล็กหรือใหญ่มากเป็นพิเศษ จำนวน 150 อัน : พัสดุ (14/12/2021 04:17:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (09/10/2021 13:20:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๓๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (08/10/2021 10:08:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Complete Blood Cell Count) พร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 : พัสดุ (20/09/2021 15:15:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ราคากลางยา Rosuvastatin 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (19/01/2022 09:19:44) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา tiotropium 2.5 mcg and olodaterol 2.5 mcg Inhalation : เภสัชกรรม (18/01/2022 05:22:30) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา tiotropium 18 mcg Capsule : เภสัชกรรม (17/01/2022 08:54:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Nintedanid 100 mg. capsule : เภสัชกรรม (17/01/2022 08:21:11) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ราคากลางยา Nebivolol hydrochkoride 5 mg. Tablet : เภสัชกรรม (17/01/2022 05:46:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดแยกกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real-Time RT PCR จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 : พัสดุ (06/01/2022 08:21:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (4/4) : พัสดุ (05/01/2022 10:56:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (3/4) : พัสดุ (05/01/2022 10:55:50) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (2/4) : พัสดุ (05/01/2022 10:53:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 9 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน (1/4) : พัสดุ (06/01/2022 04:10:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุง ชั้น 2 จำนวน 1 งาน : พัสดุ (18/01/2022 09:02:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมเพื่อการทำ Electromagnetic Navigation Bronchoscopy สถาบันโรคทรวงอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง : พัสดุ (09/11/2021 10:00:07) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) : พัสดุ (28/09/2021 14:03:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) : พัสดุ (23/09/2021 15:23:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาด 30 kw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (16/09/2021 10:43:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) จำนวน 1 คัน : พัสดุ (03/05/2018 19:08:22) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ขนาดความละเอียดภาพ 2 ล้านพิกเซล จำนวน 48 ตัว : พัสดุ (03/05/2018 19:06:06) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 : พัสดุ (03/05/2018 19:03:12) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 19:01:20) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำสำหรับใช้ในห้อง เอ็ม อาร์ ไอ จำนวน 1 เครื่อง : พัสดุ (03/05/2018 18:58:24) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 : พัสดุ (05/01/2022 11:11:04) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 : พัสดุ (02/12/2021 05:17:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 : พัสดุ (01/11/2021 09:50:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน กันยายน 2564 : พัสดุ (06/10/2021 10:17:59) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

รายงานข้อมูลการเผยแพร่ประกาศเว็บไซต์ของส่วนราชการ(หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 : พัสดุ (03/09/2021 06:41:41) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ขายทอดตลาดอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ทรงจั่ว : พัสดุ (19/10/2021 14:21:52) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ : พัสดุ (24/06/2021 11:27:28) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (06/05/2021 10:04:23) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นไม่ใช้ในราชการ : พัสดุ (22/02/2021 07:39:13) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็น ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 23 รายการ : พัสดุ (02/09/2020 10:28:31) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (26/11/2018 21:55:26) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) : พัสดุ (07/06/2018 16:51:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม มอก.(1x500) ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) จำนวน 10,000 รีม e-market : พัสดุ (04/05/2017 16:39:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แผนจัดซื้อยา Rivaroxaban 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (19/01/2022 08:23:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Rivaroxaban 15 mg. Tablet : เภสัชกรรม (19/01/2022 08:22:08) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Piperacillin sodium 5 g. and Tazobactam sodium 500 Inj. : เภสัชกรรม (18/01/2022 07:35:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg. Tablet : เภสัชกรรม (13/01/2022 09:09:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

แผนจัดซื้อยา Rosuvastatin 20 mg. Tablet : เภสัชกรรม (12/01/2022 09:09:32) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


วิธีเฉพาะเจาะจง : พัสดุ (03/05/2018 18:34:18) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีคัดเลือก : พัสดุ (03/05/2018 18:33:38) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-market : พัสดุ (03/05/2018 18:33:00) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธี e-bidding : พัสดุ (03/05/2018 18:31:43) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วิธีสอบราคา : พัสดุ (03/05/2018 18:30:10) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปี 2561 : พัสดุ (03/05/2018 18:51:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินสวัสดิการ) : พัสดุ (03/05/2018 18:45:48) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เงินบำรุงสถาบันโรคทรวงอก) : พัสดุ (11/05/2018 15:02:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด : พัสดุ (07/06/2019 11:41:37) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ : พัสดุ (07/06/2019 10:29:21) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การลงทะเบียนผู้ค้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : พัสดุ (07/06/2019 10:20:49) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ : พัสดุ (07/06/2019 09:35:02) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐที่ได้ปรับปรุงใหม่ : พัสดุ (10/06/2019 10:21:09) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 10:07:25) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 10:05:53) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) : พัสดุ (07/06/2019 09:55:36) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือและระบบกำกับการกินยาสำหรับการติดตามรักษาวัณโรค เพื่อใช้ในโครงการวิจัย : พัสดุ (19/02/2021 09:32:55) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 09:57:15) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>


การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไร : พัสดุ (07/06/2019 09:59:57) - ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822