พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)


ระดับสถาบันโรคทรวงอก

  เอกสารคัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำสถาบันโรคทรวงอก (DPO:data Protection Officer) (pdf)
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันโรคทรวงอก (pdf)
  แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันโรคทรวงอก (pdf)
  หนังสือแจ้งประมวลผล (privacy notice) สถาบันโรคทรวงอก (pdf)
  บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน (ROPA) ตาม มาตรา 39 และ มาตรา 40 สถาบันโรคทรวงอก
  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice) สถาบันโรคทรวงอก (pdf)
  ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ใช้เป็นเอกสารสำคัญแนบท้ายสัญญาซื้อ/จ้าง (ในกรณีที่มีจ้างหรือให้หน่วยภายนอกดำเนินการ) สถาบันโรคทรวงอก


ระดับกรม

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (pdf)
  แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์ (pdf)
  หนังสือแจ้งประมวลผล (privacy notice)รพ-สถาบัน (pdf)
  หนังสือแจ้งประมวลผล (privacy notice)รพ-สถาบัน (word)
  หนังสือแจ้งประมวลผล (privacy notice)สำนักดิจิทัลการแพทย์ (pdf)
  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice) (pdf)
  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice) (word)
  เอกสารคัดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำกรมการแพทย์ (DPO:data Protection Officer) (pdf)
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมการแพทย์ (pdf)


ระดับกระทรวง

  แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (pdf)
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (pdf)


ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415