การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ขั้นตอนที่ 1

1.1 คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันโรคทรวงอก

1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันโรคทรวงอก

ขั้นตอนที่ 2

2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

2.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

ขั้นตอนที่ 3

3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ”

3.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

3.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

3.4 การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

ขั้นตอนที่ 4

4.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และหน่วยงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง

4.2 กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 5

5.1 เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 7 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5.2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

5.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415