Clinical Pratice Guideline

ปี 2555

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ

มาตรฐานการพยาบาลใส่สายระบายทรวงอก

มาตรฐานการพยาบาล

มาตรฐานการพยาบาลอายุรกรรมปอด


ปี 2554

มาตรฐานการพยาบาล31 มค. 54

มาตรฐานอายุรกรรมปอด สารบัญ> รวมเล่ม>

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415