แผนปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายละเอียดงบลงทุนปีงบประมาณ 2566

- รายละเอียดงบอบรมปีงบประมาณ 2566

- รายละเอียดงบวิจัยปีงบประมาณ 2566

- คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

- สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานผลโครงการฝึกอบรม/ประชุม ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายละเอียดงบลงทุนปีงบประมาณ 2565

- รายละเอียดงบอบรมปีงบประมาณ 2565

- รายละเอียดงบวิจัยปีงบประมาณ 2565

- คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

- สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานผลโครงการฝึกอบรม/ประชุม ประจำปีงบประมาณ 2565แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564

- แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- สรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ

- งบลงทุน 64

- อบรม 64

- วิจัย 64

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 64 รอบ 6 เดือน

- แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ 2564แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563

- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- งบลงทุน 63

- อบรม 63

- วิจัย 63

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 63 รอบ 6 เดือน

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 63 รอบ 12 เดือน

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562

- แผนปฏิบัติการปี 62 (ส่งกรม)

- งบลงทุน 62 ผูกพัน

- งบลงทุน 62 ขอใหม่

- โครงการวิจัย 62

- โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด 62

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 62 รอบ 6 เดือน

- ผลการดำเนินงานปอดรายงานผลโครงการตามแผนจัดสรร 62

- ผลการดำเนินโครงการสำคัญ save thai 62

- ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ IAIP รายงานผลโครงการตามแผนจัดสรร 62

- ผลการดำเนินงานพยาบาลรายงานผลโครงการตามแผนจัดสรร 62

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 62 รอบ 12 เดือนแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดงบลงทุน

- โครงการถ่ายทอด

- สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 61 รอบ 6 เดือน

- สรุปผลคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก 61 รอบ 12 เดือนแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดงบลงทุน

- โครงการถ่ายทอด

- สรุปผลคำรับรอง 60 รอบ 12 เดือน

- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดโครงการอบรม

- รายละเอียดงบลงทุน

- ตัวชี้วัดสถาบันโรคทรวงอก

- พจนานุกรมคำรับรองสถาบันโรคทรวงอก

- สรุปผลคำรับรอง 59 รอบ 12 เดือนแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558

- รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง ปี2558 ส่งกรม ฯ 24 ต.ค.58แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557

- แผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคทรวงอก

- รายละเอียดโครงการวิจัย

- รายละเอียดโครงการอบรม

- รายละเอียดงบลงทุน

- พจนานุกรมคำรับรองสถาบันโรคทรวงอกแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556

- คำขอเงินบำรุงสถาบัน

- แผนยุทธศาสตร์สถาบัน

- พจนานุกรม Kpi Template

- ตัวชี้วัดสถาบัน

- รายงานผลการปฏิบัตงานตามผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด และโครงการที่ได้รับจัดสรรงานงบประมาณแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555ผู้รับผิดชอบ งานฝ่ายแผนและประเมินผล
ตึก 7 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
เบอร์ติดต่อภายใน: 7528
วันเวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415