กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด

ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด


ความเป็นมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก ในขณะนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนอนหลับและโรคจากการหลับซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหลายระบบ ทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ โรคทางเมตาบอลิก ระบบสมอง และอื่นๆ ได้สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อในต่างประเทศและโรงเรียนแพทย์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การนอนหลับอย่างครบวงจร จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดศูนย์โรคการนอนหลับ โดยให้บริการตรวจการนอนหลับ บริการด้านผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยวิกฤต รับปรึกษาและส่งต่อจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทำงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอบรมและดูงานของแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาจากทั่วประเทศ
ทางศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก เปิดให้บริการการวินิจฉัยและการรักษาโรคจากการหลับ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยเปิดบริการคลินิกเฉพาะโรคการหลับ Sleep Clinic, CPAP education PAP clinic และห้องการตรวจการหลับ (polysomnography) และบริการให้คำแนะนำการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก และการรักษาด้วยออกซิเจนทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในทุกวันเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจากการหลับ สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี และเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ และมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคจากการหลับ เสนอผลงานในเวทีนานาชาติ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรองคุณภาพศูนย์โรคการนอนมาตรฐาน จากสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในกระทรวงสาธารณสุข จากการดำเนินงานมาพบว่า ผู้รับบริการมีจำนวนและปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แนวคิด

สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์การนอนหลับ ปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการนอนหลับมีมากขึ้น ทำให้พบว่าโรคจากการนอนหลับเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียทรัพยากรในการดูแลรักษาของระบบสาธารสุขของประเทศ โดยเฉพาะโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบการหายใจ โรคทางระบบประสาท และโรคทางจิตเวช อีกทั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะหรือจากการควบคุมเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์การนอนหลับ ให้มีความรู้ความสามารถในการให้การวินิจฉัยโรคให้ได้ตั้งแต่ระยะแรก วางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสม ติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและการดำเนินโรค วางแผนป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับแพทย์ทั่วไป ที่ให้การดูแลรักษาในขั้นต้น นอกจากนี้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้ ทางด้านโรคจากการนอนหลับต่อไปในอนาคต นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์การนอนหลับแล้วแพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมยังต้องมีความสามารถที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร ความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง อนึ่ง การเปิดการฝึกอบรมนี้จะเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมความก้าวหน้าของนานาชาติ และเสริมสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียนอีกด้วย
งานอายุรศาสตร์การนอนหลับ ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก ได้การพัฒนาก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหารทุกระดับ ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ได้เล็งเห็นความสำคัญในพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยควบคู่ไปกับงานด้านบริการ จึงได้เปิดหลักสูตรและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของสถาบัน ในการเป็นผู้นำการบริการทางการแพทย์ อายุรศาสตร์การนอนหลับในระดับประเทศ อย่างมีมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพ

วิสัยทัศน์

1. เป็นผู้นำด้านวิชาการเฉพาะทาง พัฒนาด้านการรักษางานอายุรศาสตร์การนอนหลับโดยผสมผสานและประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับสังคมไทย
2. เป็นศูนย์นำด้านนวัตกรรมและงานวิจัยงานอายุรศาสตร์การนอนหลับ ทั้งในและต่างประเทศ

ค่านิยม

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ใส่ใจประชาชน

โครงสร้างของสาขา


ตารางแสดงจำนวนทักษะหัตถการ ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก (ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี)


ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดการฝึกอบรม

ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อใบประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ (Sleep related breathing disordered medicine) สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อผลิตบุคลากร งานบริการที่ทันสมัย ปลอดภัย งานวิชาการ และงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเวชศาสตร์การนอนหลับให้กับประเทศไทย ได้ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษาละ ๑ คน/ปี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒ คน ผลการฝึกอบรมผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สมาคมได้กำหนด จำนวน ๑ คน โดยหลังจบการศึกษา ทำงานที่ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก
ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ การนอนหลับ (Fellowship Training in Sleep Medicine) จากสมาคมนิทราเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา World Federation for Medical Education (WFME) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเริ่มเปิดการฝึกอบรมในปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตร ๒ ปี เพื่อผลิตบุคลากร งานบริการที่ทันสมัย ปลอดภัย งานวิชาการ และงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเวชศาสตร์การนอนหลับให้กับประเทศไทย

ผลงานเด่น

- ได้รับรองคุณภาพศูนย์โรคการนอนมาตรฐาน จากสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘
- ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ การนอนหลับ (Fellowship Training in Sleep Medicine) จากสมาคมนิทราเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา World Federation for Medical Education (WFME) พ.ศ. ๒๕๖๔
- Poster presentation “Impact of Pulmonary Hypertension (PH) on short- and long- term outcome in patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSA)” The SLEEP 2011 25th Anniversary Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, Minnesota, United states of America and Neurological Institute Research Day, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, United states of America. 2011.
- Su CS, Liu KT, Panjapornpon K, et al. Functional Outcomes in Patients with REM-Related Obstructive Sleep Apnea Treated with Positive Airway Pressure Therapy. J Clin Sleep Med. 2012;8(3):243-7.
- Panjapornpon K. Poster: Obstructive Sleep Apnea & Polysomnography & Sleep hygiene, Central Chest Institute of Thailand, 2013.
- คณะผู้แต่งหนังสือ 108 ปัญหาของคนนอนกรน, บริษัท เชฟวิ่งพริ้นท์ จำกัด; 2556
- Central Sleep Apnea. หนังสือประชุมประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557
- กัลยา ปัญจพรผล. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Sleep-Disordered Breathing in Patients with Heart Failure: Positive airway pressure treatment). บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด; 2558.
- กัลยา ปัญจพรผล. กฎในการตรวจและแปลผลการนอนหลับระบบหัวใจสำหรับผู้ใหญ่ (cardiac rules), กฎในการตรวจและแปลผลการนอนหลับระบบการหายใจสำหรับผู้ใหญ่ (respiratory rules), การตรวจทางปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การหลับ (Polysomnography and related procedures in sleep medicine), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนแก้วการพิมพ์; 2559.
- บรรณาธิการ หนังสือการตรวจทางปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การหลับ (Polysomnography and related procedures in sleep medicine), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนแก้วการพิมพ์; 2559
- บรรณาธิการ, สารพันปัญหาการนอนหลับ, บริษัท โอ-วิทย์ (ประเทศไทย) จำกัด; 2559.
- บรรณาธิการ, เวชศาสตร์การนอนหลับขั้นพื้นฐาน สำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Sleep Medicine), บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จำกัด;2560 และพิมพ์ครั้งที่ 2, 2563
- สุขอนามัยการนอนหลับ (Sleep hygiene), เวชศาสตร์การนอนหลับขั้นพื้นฐาน สำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Sleep Medicine), บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จำกัด; 2560
- การคาบเกี่ยวกับระหว่างภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นและโรคหืด (Overlap of obstructive sleep apnea and asthma) หนังสือประชุมประจำปีสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
- คำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ.2560 (Clinical Recommendations for Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea in Thailand for Adults 2017), ระบาดวิทยา, พยาธิสรีรวิทยา, ผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
- Poster presentation “Effect of Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) on High-Sensitivity C-Reactive Protein levels (hs-CRP) in Patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA)” European Respiratory Society 2017 International Congress, Milan, Italy. DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.PA2274. และ Sleep Society of Thailand 2018.
- บรรณาธิการ, Atlas & Practice of Sleep Medicine, บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จำกัด; 2561
- บรรณาธิการ, Case-Based Approach in Sleep Medicine, บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จำกัด; 2562
- Oral presentation “Clinical Characteristics of Patients with Treatment-Emergent Central Sleep Apnea at Central Chest Institute of Thailand: Case Series” Sleep Society of Thailand 2019
- Oral presentation “Nocturnal Arrhythmia during Split-Night Positive Airway Pressure Titration Polysomnography in Obstructive Sleep Apnea Patients at Central Chest Institute of Thailand” Sleep Society of Thailand 2019
- Oral presentation “Good Sleep Hygiene Education in World Sleep Day Event at Central Chest Institute of Thailand” Sleep Society of Thailand 2019
- Poster presentation “Nocturnal Arrhythmia during Split-Night Positive Airway Pressure Titration Polysomnography in Obstructive Sleep Apnea Patients at Central Chest Institute of Thailand” World Sleep Congress 2019, Vancouver, Canada. Sleep medicine 2019;64(1):291.
- OSA and cardiac Arrhythmias. Speaker and Chairperson. 5th Asean Sleep Federation Congress 2019, Vietnam.
- สงสัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (suspected obstructive sleep apnea) หนังสือการรับปรึกษาผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์ (Outpatient Medical Consultation) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 2019
- E-poster presentation “Clinical Characteristics and Polysomnographic Data of Patients with Treatment-Emergent Central Sleep Apnea at Central Chest Institute of Thailand” European Respiratory Society 2020, Virtual meeting.
- “Clinical Characteristics and Polysomnographic Data of Patients with Treatment-Emergent Central Sleep Apnea at Central Chest Institute of Thailand” European Respiratory Journal 2020 56:212;DOI 10.1183/13993003.congress-2020.212.
- Poster presentation “Outcome of Sleep-Wake Pattern in Obstructive Sleep Apnea Patients after Positive Airway Pressure Therapy using Actigraphy”, Sleep Society of Thailand 2020, SLEEP 2021.
- Poster presentation “Outcome of Positive Airway Pressure Therapy Combined with Telemonitoring in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome” Sleep Society of Thailand 2020, SLEEP 2021.
- สุขอนามัยเพื่อการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ.การนอนหลับในผู้สูงอายุ (Sleep in The Ederly), บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรช์ จำกัด; 2563.
- ปรึกษาด้านวิชาการ คู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ISBN: 978-616-11-4509-5
- คณะกรรมการโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Efficacy of Armodafinil in Moderate to Severe Obstructive Sleep Apnea Patients with Residual Excessive Daytime Sleepinesss after Nearly Optimal Usage of Continuous Positive Airway Pressure Treatment: A Prospective Cohort Study” พ.ศ. 2564
- Poster “การนอนหลับกับโรคโควิด-19/วัคซีน” ความรู้สำหรับประชาชน จากสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย และสมาคมนิทราเวชศาสตร์

คณาจารย์ที่ร่างหลักสูตรและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับ: พญ.กัลยา ปัญจพรผล
1. พญ.กัลยา ปัญจพรผล ประธานหลักสูตร
2. พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด
3. พญ.สุดารัตน์ สิริภัทรวณิช อาจารย์

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (มคว 2) สถาบันโรคทรวงอก


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (มคว 2) สถาบันโรคทรวงอก (PDF)

ใบสมัคร fellow SLEEP MED (PDF)

หลักสูตรอนุสาขาความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ สมาคมอุรเวชช์ 1 ปี (PDF)

ใบสมัครเรียน fellow sleep chest สมาคมอุรเวชช์ หลักสูตร 1 ปี (PDF)
ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415