แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Complete Blood Cell Count CBC) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2568) : 2022-06-22

เช่าเครื่องตรวจตะกอนปัสสาวะพร้อมอ่านแถบทดสอบอัตโนมัติ จำนวน 31,168 test ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2568) : 2022-06-22

ซื้อยา Omeprazole capsules 20 mg : 2022-06-16

เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา จำนวน 114,502 Tests ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2568) : 2022-06-15

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ : 2022-06-10

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Cobalt Chromium Alloy แบบไม่มีโพลีเมอร์ จำนวน 100 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-20

ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคสร้างระบบหมุนเวียนอากาศให้แรงดันอากาศลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-17

ประกวดราคาซื้อชุดระบบห้องแรงดันลบและระบบกำจัดกลิ่นไอสารเคมี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-08

ประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับส่งยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-02

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลต์โครเมี่ยมเคลือบยา Everolimus จำนวน 250 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Everolimus โพลีเมอร์ชนิดสลายได้ จำนวน 300 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-09

ประกวดราคาซื้อชุดระบบห้องแรงดันลบและระบบกำจัดกลิ่นไอสารเคมี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-05-26

ประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับส่งยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-05-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิด Cobalt Chromium Alloy แบบไม่มีโพลีเมอร์ จำนวน 100 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-20

ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคสร้างระบบหมุนเวียนอากาศให้แรงดันอากาศลบ (Negative Pressure) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-20

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-17

ประกวดราคาซื้อชุดระบบห้องแรงดันลบและระบบกำจัดกลิ่นไอสารเคมี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-08

ประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับส่งยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-02

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-06-24

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-06-24

จ้างจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการทางการแทพย์ในงาน Healthcare 2022 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-06-23

จ้างซ่่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 203,อาคาร 7 ชั้น 5 ห้องประชุมจัดซื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-06-23

จ้างทำแบบฟอร์มใบคล้องเลือด (FM-BBU-03-01) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-06-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับส่งยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-06-14

ประกวดราคาซื้อสายสวนและชุดอุปกรณ์สำหรับวางและปล่อยวัสดุสำหรับปิดรูรั่วหัวใจ (Delivery sheath system) จำนวน 90 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-05-23

ประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจชนิดบอลลูนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดมีเส้นลวดบนตัวบอลลูนจำนวน 80 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-03-16

ประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) ตำแหน่งไมตรัล/ไทรคัสปิด ชนิดโครงทำจาก Elgiloy จำนวน ๒๔๐ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-01-18

ประกวดราคาซื้อรถเข็นใส่ยาและอุปกรณ์ จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-10-29

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อชุดอุปกรณ์การใส่อวัยวะเทียมสำหรับถ่างทางเดินหายใจ EFER - DUMON stent Placemrnt Instrumention จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-05-21

ซื้อภาชนะใส่อาหารสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-05-18

ซื้อเส้นเลือดเทียมแบบเส้นแยก 4 ทาง จำนวน 15 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-05-17

ซื้อข้าวขาวหอมมะลิ 100% ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 318 กระสอบ (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-05-11

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ห่่อทดสอบการนึ่งไอน้ำ (Steam pack) จำนวน ๒๕๐ Pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-04-28

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822