แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 4,000 ชิ้น : 2023-01-26

สายสวนหัวใจเพื่อรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดควบคุมทิศทางเดียว และสายต่อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดควบคุมทิศทางเดียว จำนวน 2 รายการ : 2023-01-26

ไส้อุปกรณ์ตัดเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ จำนวน 4 รายการ : 2023-01-25

สายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stentชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Sirolimus โพลีเมอร์เคลือบแบบ Abluminal coating และโพลีเมอร์สูญสลายได้ จำนวน 50 เส้น : 2023-01-23

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ เข้าเครื่อง MRI ได้ จำนวน 25 เครื่อง : 2023-01-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศราคากลาง


ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดตีบตัน จำนวน 200 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-24

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 25 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-20

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-20

ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดตีบตันเรื้อรัง จำนวน 150 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-20

อุปกรณ์ชุดกรองฟองอากาศในทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) จำนวน 1,000 อัน : 2023-01-20

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ Troponin-T high sensitive (TnT- hs) และ NT- proBNP อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนกันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-25

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนกันยายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-25

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug Eluting Stent ชนิด Cobalt Alloy เคลือบยา Zotarolimus จำนวน 310 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-25

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg/Dose MDI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-20

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-09

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดตีบตัน จำนวน 200 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-24

ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดตีบตันเรื้อรัง จำนวน 150 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-20

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carvedilol 25 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-20

ประกวดราคาซื้อซื้อยา Trimetazidine MR 35 mg. Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-20

อุปกรณ์ชุดกรองฟองอากาศในทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) จำนวน 1,000 อัน : 2023-01-20

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


ซื้อขออนุมัติซื้อเข็มแทงเส้นเลือดสำหรับหัตถการ จำนวน 1000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-01-27

ซื้อโครงการจุดสั่งพิมพ์เอกสารกลางหน่วยงานสนับสนุน พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-01-27

ซื้อขออนุมัติซื้อ Pipette tip Blue 100-1000 uL 500s จำนวน 10 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-01-26

จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก : 2023-01-23

จ้างออกแบบออกแบบปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น 6-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก : 2023-01-23

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศเชิญชวน


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัย สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2023-01-23

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ พร้อมชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป จำนวน 10,525 Tests ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-12-15

วัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 : 2022-11-24

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 21 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-26

ประกวดราคาซื้อระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงแบบสองทาง ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2022-08-26

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก


จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เครื่อง Scanner จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่อง Printer จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-01-04

จ้างซ่อม Overhaul Pump เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง อาคาร 7 และอาคาร 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2023-01-03

จ้างซ่อมเครื่อง LIGHT SOURCEหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๓๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๘/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-12-27

จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำของปั้มสูบน้ำประปา อาคาร 8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-12-20

ซื้อกระดาษสี A4 80 แกรม จำนวน 210 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 2022-11-25

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2021-12-13

ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-10-07

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศงานโรคหัวใจและปอดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2019-08-21

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415