ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๓๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565: พัสดุ

วงเงิน 8,504,540.00 บาท (แปดล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 08/10/2021 10:08:28

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822