ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดแยกกรดนิวคลีอิกอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม Real-Time RT PCR จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจหาเชื้อ : พัสดุ

วงเงิน 7,488,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด

วันที่ 29/11/2021 10:25:19

ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0822