เอกสารโปรแกรม Thai Acs Registry


โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" (Save Thais from Heart Diseases) ปีงบประมาณ 2564

คู่มือการใช้งาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Thai ACS Registry Form A

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Thai ACS Registry Form B

แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม

Data Dictionary


UPDATE Thai ACS Registry for Save Thais 2024 เขต 7,8,9,10 (พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ)

Advance Cardiovascular Live Support (พญ.ขนิกานต์ คณาเดิม)

HF management for Save Thais 2024(พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ))


Updated HF management for Save Thais 2023 : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

Overview of ACS Management Insight from Thai ACS Registry for Save Thais 2023 : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

ACLS safe Thais 2023 : แพทย์หญิงชนิกานต์ คณาเดิม สถาบันโรคทรวงอก

Experience practice AHF 22 ธค 65 : Orasa Pairoon สถาบันโรคทรวงอก

STEMI FAST TRACK IN CCIT : Orasa Pairoon

Cardiac arrhythmia in emergency setting of ACS : นายแพทย์สุระ บุญรัตน์ สถาบันโรคทรวงอก

Key concept for ACS Mx safe thai : Dr.Purich Surunchupakorn

แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI : แพทย์หญิงกมลรัตน์ ทองปลั่ง

introduction to device therapy Save Thai : นายแพทย์สุระ บุญรัตน์ สถาบันโรคทรวงอก


THAI ACS REGISTRY 2022 : นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ สถาบันโรคทรวงอก

Service plan action plan 2022 : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

ACS management for Save Thais 2022 handout : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

CVD prevention for Save Thais 2022 handout : แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ สถาบันโรคทรวงอก

ECG in CAD Save Thai : นายแพทย์สุระ บุญรัตน์ สถาบันโรคทรวงอก

Complicated ACS : Orasa Pairoon สถาบันโรคทรวงอก

Nursing management in complicate patients in cathlab : อาจารย์กฤษดา จวนวันเพ็ญ สถาบันโรคทรวงอก

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการหลอดเลือดหัวใจ : อาจารย์กฤษดา จวนวันเพ็ญ สถาบันโรคทรวงอก


Advance Cardiac Life Support : แพทย์หญิงชนิกานต์ คณาเดิม สถาบันโรคทรวงอก

SHARING MY EXPERIENCE IN MANAGEMENT ACS PATIENTS : DOUNGJAI SUNGPAN, MD. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Development of STEMI System : พว.อัญชลี คงสมบุญ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

STEMI Fast Tract : อาจารย์ทิตยา ด้วงเงิน โรงพยาบาลสระบุรี

Nurse role in ACS patients : พว.เกศริน ศรีเพ็ชร สถาบันโรคทรวงอก

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย NSTEMI : แพทย์หญิงกมลรัตน์ ทองปลั่ง สถาบันโรคทรวงอก

Nursing management in complicate patients in cathlab : อาจารย์อรชร รักษ์กาญจนานนท์ สถาบันโรคทรวงอก

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการหลอดเลือดหัวใจ : อาจารย์อรชร รักษ์กาญจนานนท์ สถาบันโรคทรวงอก


ACS นครพิงค์ (20-01-2563)

การบริหารจัดการข้อมูล (20-12-2562)

การบริหารข้อมูล ACS เขต ๑๓ (30-04-2562)

การบริหารข้อมูล ACS เขต ๗

การวิเคราะห์ข้อมูล excel

เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร Save Thais Form Heart Diseases
   - CVD prevention_Save Thai_handout2
   - Update HF management_Save Thai_final2_handout
   - ECG in CAD ส่ง slide
   - How to manage complicated case ACS 2021 handout
   - ACS 2021 handout
   - บทบาทของพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
   - 15 มี.ค. 2021 Role of Acute coronary syndrome Nurse เกศริน
   - Safety in Exercise

Nurses Role in ACS 21 มค 63

การพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ ปีงบประมาณ 2564ติดต่อ :

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร. 02-547-0999

แฟกซ์. 2-547-0935

สายด่วนโรคหัวใจ 1668

การตรวจรักษา/อาการ

คลินิกโรคหัวใจ ติดต่อ 02-547-0859
คลินิกโรคปอด ติดต่อ 02-547-0860
คลินิกบุหรี่ ติดต่อ 02-547-0927
คลินิกศัลยกรรม ติดต่อ 02-547-0883
คลินิก TB Clinic ติดต่อ 02-547-0415